fbpx

Tüzük

TÜZÜK

  

TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI  KULÜBÜ  DERNEĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, RENKLERİ,AMACI NİTELİĞİ VE ÇALIŞMA KONULARI

 

D-MADDE 1:

a) Derneğin Adı: TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ dir. Kısacası (T.Y.S.S.K) şeklindedir. Aşağıdaki maddelerde “Dernek” olarak anılacaktır.

b )Merkezi: İstanbul da dır. Şubesi yoktur.

c) Kulübün renkleri ; KIRMIZI-BEYAZ-MAVİ’dir.

D-MADDE 2: DERNEĞİN AMACI, NİTELİĞİ VE ÇALIŞMA KONULARI:

A)Derneğin Amacı: Ülke gençlerinin ve dernek üyelerinin Sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlakını yerleştirmek, üyeler arasındaki sevgi ve dayanışmayı arttırmaktır.

B)Derneğin Nitelliği: Dernek; tüm yönleriyle sportif nitelikte bir uzmanlaşma derneği olup politik ya da dinsel çalışma ve tartışma yapılamaz.

C)Derneğin Çalışma Konuları:

a)Dernek; Yukarıdaki amaca ulaşmak için Su Sporlarının su üstü ve su altı, tüm dallarında çalışma yapar.

b)Bu sebeple antrenmanlar, gösteriler, konferanslar ve kurslar düzenler. Yurtiçi ve Uluslararası resmi ve özel yarışmalara katılır.

c)Su Sporlarının gerektirdiği öğrenim ve eğitimi sağlamak için, antrenörler çalıştırıcılar, kondisyonerler ve öğretmenler tutar.

d)Su Sporları ile ilgili araç ve gereç ile tesisleri sattın alır kiralar, kurar inşa eder. Gereksiniminden fazlasını da satar veya kiraya verir.

e)Dernek; sporcularının ve üyelerinin sportif gereksinimleri yanında moral kültürel ve sosyal gereksinimleri sağlamak için de lokal ,kayıkhane ,tekne, araç ve gereç yapım, temin,bakım ve idaresiyle uğraşır, tesisler yapıp yönetebilir. Bilimsel çalışmalar, sergi ve kermesler konferanslar düzenleyebilir. Yanında bulanabilir, arşiv oluşturabilir. Bu konularda plan ve projeler yaptırıp bunlar için yarışmalar da düzenleyebilir.

f)Dernek başarılı ve maddi olanakları olmayan sporculara eğitimleri süresince burs verebilir. Bursun miktarı bütçeye göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak bir yıl içinde ödenecek tüm burs miktarı net asgari ücretin 10 katını geçemez.

g)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak

h)Sportif müsabakalar ile her türlü eğitici-öğretici ve sosyal-kültürel çalışmaları düzenler. Bu türden düzenlenen ve düzenlenecek olanlara katılmak,

ı)Türk sporunun kalkınması, gelişmesi, uluslararası alanda ve olimpiyatlar düzeyinde başarıya ulaştırılması ve kişilere sportmenlik ruhunun aşılanması amacına yönelik olarak her tür ve konuda hizmet ve faaliyetlerde bulunan özel ve tüzel kamu kurumlarına görüş ve destek vermek, işbirliğinde bulunmak,

i)Dernek üyelerinin veya Türk sporuna hizmet eden veya faaliyette bulunan idareci, antrenör, hakem, sporcu ve sporseverlerin sosyal ve sportif hizmet ihtiyaçlarını, olanaklarını geliştirerek karşılamak ve yardımda bulunmak.

j)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,yeteri kadar kulüp lokali, açık ve kapalı spor tesisleri yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

k)Mevzuatın gençlik ve spor kulüplerine izin verdiği konularda faaliyetlerde bulunur,

l)Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sözleşmeli, amatör sporcu, eğitici, teknik ve idari personel istihdam eder, antrenör ve teknik adam yetiştirerek,bilgilerini ve birikimlerini artırmak için kaynak sağlamak,

m)Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur,

n)Dernek bu amaçları doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalar, gösteriler, eğitimler, konferanslar düzenlemek, spor okulları ve spor kampları organizasyonlarında bulunmak, bu tip organizasyonlara katılmak

o)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

ö)Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

p)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

r)Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

s)Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

ş)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

t)Dernekte hiçbir şekilde kumar oynanmaz.

u)Dernek çalışmalarını Dernekler Kanunu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü talimatları çerçevesinde yapmak amacıyla kurulmuştur.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Denizcilik, sportif, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN KURULUŞU, ÜYELERİ, KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

MADDE 3 – KURUCULAR:

 

SERMET FINDIK

EMRE SUNAY

TANJU KALAYCIOĞLU

UTKAN GÜNEŞ

BORA ÇAK

HÜSEYİN MENGİ

ERHAN ÖZBAL

MUSTAFA SAKAR

OKAN HACIFAZLIOĞLU

SERDAR ÜZGÜN

ZEYNEP BOZDOĞAN

MEHMET ZEKERİYA ÖZGÜL

 

MADDE 4 – ÜYELER

A- Kurucu müteşebbis üye
B- Onursal üye
C- Üye


D*A -KURUCU MÜTEŞEBBİS ÜYELER:

SERMET FINDIK – TANJU KALAYCIOĞLU –UTKAN GÜNEŞ –SERDAR ÜZGÜN-OKAN HACIFAZLIOĞLU

MEHMET ZEKERİYA ÖZGÜL-ERHAN ÖZBAL

 

D*B – ONURSAL ÜYE:

a)Derneğe olan sevgi ve bağlılıklarını maddi ve manevi katkılarıyla kanıtlamış kişilerle,
b)Türk sporundaki başarı ve hizmetlerini, uluslararası ün, unvan ve derece olarak kanıtlamış eski sporcular ve spor adamları, onursal üyeliğe kabul edilebilirler.
c) İstanbul Valisi, İstanbul Belediye Başkanı, Tuzla Kaymakamı, Tuzla Belediye Başkanı, Deniz Kuvvetleri ve Donanma Komutanları, Deniz Harp Okulu Komutanı,Piyade Okul Komutanı,  Görevleri süresince ve kendiliğinden Derneğin Onursal üyesidirler.
d) Onursal üyeler ayrı bir sicil defterine kayıt olurlar.Birinci derece yakınları ile birlikte ödenti vermeksizin tesislerden faydalanırlar. Ancak Genel Kurula seçimlere katılmazlar.Vefatları ile onursal üyelik sıfatı sona erer.
e) Divan Başkanı, aynı zamanda Derneğin Onursal (Şeref ) Başkanıdır.

 

D*C – ÜYE : ASİL ÜYE

a)Asil üyenin ölümü halinde eş veya üye olmayan (üye çocuğu olarak asil üye olma hakkını kazanabilen) çocuklarından biri, iki yıl içinde Yönetim Kuruluna başvurur, varsa, kendisinin ve asil üyenin geçmiş borçlarını aylık her yıl Yönetim Kurulunca belirtilen gecikme cezası ile birlikte ödeyerek üyeliğe kabul edilir ve ölen üyenin sicilini alır. Ölen üyenin çocuklarının biri üyelik için başvuruyorsa, sağ kalan eş ile diğer reşit çocukların noterden tasdikli muvafakat name vermesi şarttır. Sağ kalan eşin üyelik başvurusunda böyle bir muvafakat aranmaz.
b)Tüzüğün 5/A maddesinde yer alan şart, koşul ve prosedür burada da uygulanır.

D*MADDE–5 ASİL ÜYE OLMA KOŞULLARI:

a)Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

b)Adayın bir üye tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna tanıtılması gereklidir.

c) Yönetim Kurulu: Adayın fotoğraflı ve yazılı isteğini askıya koyar. Askı süresi 10 gündür. Bu süre içinde aday hakkında, Dernek üyelerinin bir görüş ya da itirazı olursa Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu bu bildirimin gizliliğine uyar.

d) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, üye kabul kurulundan geçirerek, başvuru tarihinden otuz gün içinde ret veya kabul eder. Üye kabul edilen aday, kendisine bu konuda yapılacak bildirimden, en geç otuz gün içinde yükümlülüklerini, Yönetim Kurulunca belirlenecek şekilde getirmeye mecburdur. Yükümlülüklerini, süresi içinde yerine getirmeyen üye adayının işlemi Yönetim Kurulunca iptal olunur. Bu karar kesin olup aradan bir yıl geçmedikçe aynı kişinin üyelik için yeni bir isteği kabul edilemez. Yukarıda belirtilen yükümlüklerini yerine getiren üyeye resimli bir kimlik verilir.

e) Üyeliğe kabul edilmeyen adaya, ret nedeni bildirilmez.

MADDE 6 : – ÜYELİKTEN ÇIKMA

 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 7 : – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 Dernekler kanununa göre Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymadıkları için, haklarında çıkarma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Çıkarma kararı, verildiği tarihten itibaren geçerlidir.

 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren diğer haller.

-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yönetim Kurulunca hakkında çıkarılma kararı verilen üyenin, ilk yapılacak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Ancak diğer üyelik haklarının hiç biri bu arada kullanamaz.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ÜYENİN DERNEĞE OLAN BORÇLARINI SONA ERDİRMEZ.

 

MADDE 8 : – ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ:

a)Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

b)Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu yürürlükte Dernekler Kanunu hükümlerine göre kullanır.

c) Üye yakınları ve üyenin konukları, üyenin sorumluluğu altında, kendilerine tanınan hak ve olanakları kullanabilirler.

d) Derneğe üye ancak, beraberinde ve Yönetim Kurulunca düzenlenecek yöntem ve şekle göre konuk getirebilir. Teknesi ile gelen konuk turist, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı yönteme göre ve ödenti karşılığı, geçici olarak dernek tesislerinden faydalanabilir.

e) Üye; derneğin katılmadığı yarışmalara derneği temsilen katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI

 

MADDE 9:- Derneğin organları şunlardır;

a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

 

D*MADDE 10: – GENEL KURUL

Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Derneğe, hiçbir şekilde borçlu olmayan ve Tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

MADDE 11 : – GENEL KURUL TOPLANTILARI

A- OLAĞAN TOPLANTI

Olağan Genel Kurul her Üç yılda  bir, Mart ayı içinde Yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

D*B – OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin 1/5 yazlı isteği üzerine, olağanüstü toplantı yapılır.

 

C – GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA YÖNTEMİ

Denetim Kurulunun veya Kulüp Divanının yahut dernek üyelerinin 1/5 nin isteği üzerine, Yönettim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, Yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 12:- ÇAĞRI YÖNTEMİ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları  kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13: TOPLANTI YERİ VE KATILIM ŞARTI:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu İlden Başka bir ilde yapılamaz. Genel kurula asil üyelik borcu olanlar katılamaz oy kullanamazlar.

 

MADDE 14 :- TOPLANTI YETER SAYISI:

A)Genel Kurul tüzük hükümlerine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.
B)İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 15:- TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ:

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler.
Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır.
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile bir başkan yardımcısı üç sekreter seçilir. Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün evrak ve belgeler Yönetim Kuruluna bir tutanakla verilir.

 

D*MADDE 16: -TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR SÖZ ALMANIN VE KONUŞMANIN SINIRI:

A) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantılarında, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda bir tarafından görüşülmesi istenilen konuları gündeme alınması zorunludur.
Şu kadar ki bu isteğin yazılı olması hazirun cetvelinde imzaları bulunan üyelerden en az onda birinin imzasını taşıması gündemin onaylanıp kabul edilmesinden önce Başkanlık Divanına ulaşması Tüzük değişikliği ya da Derneğin feshi isteklerini taşımaması şarttır.

 

B) SÖZ ALMANIN VE KONUŞMANIN SINIRI:

a) Genel Kurul toplantılarında yalnızca Genel Kurula katılamaya hakkı olan üyeler söz alıp konuşabilir. Hakkında sürekli çıkarma cezası verilen üyenin itiraz dilekçesi ve savunması Divan Başkanı tarafından “Dileklere” ilişkin gündem maddesi görüşülürken okunur ve oylanır.

b) Söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Organ ve Komisyon sözcüleri ile sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verilir. Bir konu hakkında üç üye konuştuktan sonra görüşme yeterliği önergesi yazılı olarak verilebilir.

c) Önerge görüşülmeden oylanır. Kabulü halinde yalnızca organ veya komisyon sözcüsünün ve varsa sataşılan üyenin cevap hakkı kullandırılır. Genel Kurula katılan üyelerden on kişinin yazılı istemi ile konuşma süresi beş dakika ile sınırlandırılabilir. Ancak organ ve komisyon sözcüleri ile önerge sahipleri bu sınırlamanın dışında tutulur.

d) Söz almaya veya konuşmaya bir sınır kabul edilmiş olsun veya olmasın görüşmelerin bir spor derneğine yaraşır hava içinde geçmesini sağlamak üzere Genel Kurul Başkanının geniş yetkisi vardır.

D*MADDE 17- OY KULLANMA VE SEÇİMLER:

A) OY KULLANMA

Genel Kurul toplantısına katılmaya hakkı bulunan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye bu hakkını, yürürlükteki Dernekler Kanunu hükümlerine göre kullanır.
Genel kurulda seçimler gizli oyla yapılır ancak tek liste ile seçime gidiliyorsa Divan Heyeti açık oylama yaptırabilir.Genel Kurul anında alınacak seçim maddesi dışındaki diğer kararlar açık oyla yapılabilir.
Oylamanın gizli olacağı konusunda, Yasadan, Tüzükten ya da Genel Kurul kararlarından doğan bir zorunluluk yoksa kararlar açık oyla alınır.

B) SEÇİMLER

Dernek Organlarının seçimi aşağıdaki şekilde yapılır. Derneğin yönetimi ve Derneğe hizmet bir program üzerinde anlaşmış düşünce ve işte uyum içinde olacağına inanmış bir grup çalışmasını gerektirir. Bu sebeple:

a)Seçimlere katılacak olan her grup oy pusulalarını bastırarak seçim günü Genel Kurulda seçilen Divan Heyetine tutanakla (imza karşılığı) teslim eder.

b)Basılı oy pusulası tek bir kâğıt olup üzerinde hangi üyenin hangi göreve aday olduğu (asil ve yedek ayırımı da yapılarak) açıkça belirtilir.

c) Dernek Yönetimi, seçimlerde karma liste yapmak isteyebilecek üyeleri de göz önüne alarak, yeteri kadar boş kâğıda, kapalı oy verme yerinde hazır bulundurulur.

d) Gerek basılı oy pusulaları, gerek boş oy pusulaları ve gerekse oy zarfları Dernek mührünü taşımaları şarttır.

e) Bir oyun geçerli olması için, Dernek mührü taşıması , ( basılı oy pusulası ise) üzerinde hiçbir silinti ya da ekleme yahut işaret bulunmaması gerekir. Tercihi oy ya da karma liste ancak boş mühürlü kâğıt üzerinde yapılabilir. Bunda da, hangi üyenin hangi göreve seçildiğinin, asil ve yedek de belirtilerek, ayrı, ayrı ve eksiksiz yazılmış olması gerekir.

f) Oy kullanacak üye, adı okununca gelerek Genel Kurul Başkanlık Divanından aldığında mühürlü zarf ile kapalı oy kullanma yerine girer, mühürlü oy pusulasını zarfa koyar, kapatır ve Başkanlık Divanı üzerindeki oy sandığına atar. Oy kullandığına dair isim listesini de imza etmekle, üyenin oy verme işlem tamamlanmış olur.

g) Başbakanlık Divanı, seçimlerin Dürüstlük ve düzen içinde geçmesi ve çabuk sonuçlanması için gerekli tüm önlemleri alır. Gözetim ve denetim de bir aksaklık olmamak kaydıyla, yeteri kadar kapalı oy yeri ve oy sandığı kullanılabilir.

h) Oy verme işleminin dürüstlük ve düzen içinde geçmesini ya da çabuk sonuçlanmasını aksatacak her davranış, Genel Kurul Başbakanlık Divanının şikâyeti üzerine, disiplin kavuşturması gerektirir.

i) Oy verme işlemini tamamladıktan sonra, Genel Kurul Başbakanlık Divanı oy sandıklarını açar ve mühürlü zarfları sayar. Varsa, mühürsüz zarfları açmadan iptal eder. Mühürlü zarf sayısı oy kullandıktan sonra atılan imza sayısından fazla ise, gelişi güzel zarf seçilerek yok edilir ve böylece eşitlik sağlanır.

j) Açılan bir zarftan, birden çok fakat aynı guruba verilmiş geçerli oy pusulası çıkarsa yalnız biri geçerli sayılır. Bir zarftan (farklı guruplara ait ya da biri geçersiz nitelikte birden çok oy pusulası çıkarsa) tümü geçersiz sayılır. Geçersiz oy pusulaları ve zarfı iptal edilmeyip üzerlerine, Başkanlık Divanınca “Geçersiz ” kaydı düşülüp imzalanarak saklanır.

k) Oy ayrımı ve oy sayımı işlemi tamamlandıktan sonra, sonucu ile birlikte, tüm işlemler zapta geçirilir ve geçerli ya da geçersiz tüm oy pusulaları ile birlikte Dernek Yönetimine teslim edilir.

 

MADDE 18:-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

D*MADDE 19: YÖNETİM KURULU (OLUŞUMU VE GÖREVLERİ):

A) OLUŞUMU:

a)Genel Kurul tarafından gizli oyla ve Üç yıl için seçilen On asil , Beş yedek Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Yedek üyeler , Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere aldıkları oy sırası ile geçerler ve yerlerine geçtikleri üyenin müddetini tamamlarlar.

b)Yönetim Kurulu görevlerinin hepsi fahri olup , hakkı huzur ve diğer adlar altında hiçbir ücret alınamaz. Yönetim Kurulu üye sayısı , yedeklerin görevlendirilmesine rağmen (Başkan hariç ) altı kişinin altına düşerse Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu çağrıyı geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu veya üyelerin 1/5 i yapar.
c)Bunlar dahi yapmazsa, Dernek üyelerinde herhangi biri ,yetkili Sulh Hukuk Hakimine baş vurarak , Dernekler Kanunu uyarınca müdahalesini isteyebilir.

d)Yönetim Kurulu, Derneği idare ve tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir Sayman üye ile spordan sorumlu olmak üzere bir Sportif Direktör ve gerekli sayıda Spor Teknik yöneticisi seçer. Bir belgenin, bir Banka Kredi sözleşmesinin, bir borç senedi ve her türlü sözleşmenin bir kambiyo taahhüdünün Derneği bağlayabilmesi için, Başkan, Genel Sekreter veya Sayman üyeden herhangi ikisinin müşterek imzasını taşıması gerekir. Bunun yanında, Derneği yüklenim ve borç altına sokan, yukarıda yazılı veya diğer tüm işlemler için Yönetim Kurulunun karar vermiş olması ya da işlemi onaylaması gerekir. Böyle bir karar ya da onay olmaksızın yapılan işlemler, iyi niyetli üçüncü kişileri etkilemezse de, doğabilecek tüm olumsuz sonuçlardan, belgeyi imzalayan üyeler, Derneğe karşı müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar.

e) Yönetim Kurulunun karar ve işlemlerinden doğan zararlardan ise tüm Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilin sorumludur. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere toplanmak mecburiyetindedir. Toplantıya, Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, Onun da yokluğunda Sayman üye başkanlık eder. Başkanlık eden üye dışında en az altı üyenin katılması ile Yönetim Kurulu toplanabilir. Kararlar, katılanların çoğunluğu ile verilir. Çoğunluk sağlanamazsa, oylanılan konu reddedilmiş sayılır. Reddedilen bir konunun tekrar görüşülüp kabul edilebilmesi için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekir. Üst üste iki Yönetim Kurulu toplantısına özür bildirmeden katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

D*B) GÖREVLERİ:

a)Yıllık bilânço ile bütçe projesini hazırlayarak Genel Kurula sunar.

b)Derneğe ait bütün iş ve işlemleri, Genel Kurulca onaylanan bütçe çerçevesinde yapar.

c) Derneğe gerekli olan memur ve hizmetlileri alır ve çalıştırır.

d) Derneğin Yönetimi hakkında iç yönetmelik hazırlar.

e) Derneğin menkul mallarından ve deniz vasıtalarından lüzum gördüklerini satar veya kiraya verir. Gerekli olanı satın alır, kiralar.Ancak gayrimenkul alım satımı Genel Kurulun iznine tabidir.

f) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve yetkili kuruluşların yönetmeliklerine göre, Derneğin uğraşacağı spor dallarını ve etkinlik alanlarını saptar.

g) Onursal Üyeliğe kabul ile Kurucu Müteşebbis Üyelerin yıllık ödentiden bağışık tutulması konularından gereken kararı Divanında bilgisine sunarak alır ve uygular.

h) Yasada ve tüzükte yazılı olanlarla, tutulmasına ayrıca karar verilen defterlerin ve özellikle; Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri, Bütçe, Kesin Hesap ve Bilânço Defteri, Demirbaş Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri gibi defterlerin özen ve titizlikle tutulmasını sağlar.

i) Kanun ve Tüzük ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapar. Derneğin amacının gerçekleşmesi için gerekli gördüğü bütün iş ve işlemleri izler ve sonuçlandırır.

 

C) KURUL ÜYELERİ:

a) BAŞKAN:

Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Derneğin yetkili temsilcisi ve ita amiridir. Gider Belgelerini, Komodor veya Sayman üye ile birlikte imza eder. Yapacağı bütün işlemler hakkında önceden Yönetim Kurulundan karar ve yetki almalıdır. Acele ve olağanüstü durumlarda verdiği karar ve yaptığı uygulamaları, ilk toplantıda Yönetim Kurulunun onayına sunmak kaydıyla o yıl ki Asil üye aidatının 10 katı kadar harcama yetkisi vardır.

Bu miktar Genel Kurul kararı ile arttırılabilir. Geçici yokluğunda kendisine, aynı yetkilerle Genel Sekreter vekâlet eder. Başkanlığın boşalması durumunda, Genel Kurulun bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağırılması ve yeniden Başkan seçimi yapılması zorundur. Ancak Başkanlığın boşalması, seçim döneminin bitimine altı ay veya daha az bir zaman kala olursa, seçime gidilmez. Genel Sekreterin vekâleti ile görev tamamlanır. Başkan en fazla üç dönem Başkanlığa seçilebilir.

D*b) SEKRETER :

Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Derneğin ve Yönetim Kurulunun yazı işlerini yönetir. İdari kararlar hususunda ilgililerle temaslarda bulunur. Yıllık çalışma raporları ile bilânçoları hazırlatır. Başkanın yokluğunda, kendisine tam yetki ile vekâlet eder.
Genel Sekreterin geçici yokluğunda Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birini bu görevi vekâleten yapmaya memur eder.
Genel Sekreterliğin boşalmasından Yönetim Kurulu kendi üyeleri veya yedekleri arasından bu göreve uygun gördüğünü (yedeklerin oy sırasına bakılmaksızın )gizli oyla seçer ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda Başkanın bulunması ve oylamaya 10  Yönetim Kurulu üyesinin katılması şarttır. Genel sekreter seçiminde dönem sayı sınırlamasında yoktur.

D*c) SAYMAN:

Yönetim Kurulu içinden seçilir. Derneğin para ve hesap işlerini, Yasa ve Tüzük hükümlerine uygun şekilde düzenler ve yürütür. Gelir gider belgeleri ile defterlerin, şekline uygun tutulup korunmasından sorumludur. Üye ödentilerini, bağışları diğer tüm gelirleri ve giderleri toplayıp harcama işlerini, kendi sorumluluğu altında yürütür.
Dernek kasasında, Dernekler Yasasının izin verdiğinden fazla para bulunduramaz. Fazla parayı, Dernek adına bankalarda açılmış ve açılacak cari hesaplara yatırmakta yükümlüdür. Gider belgeleri özetinin, karar defterine geçirilmesini sağlar.
Bütçe uygulamalarına ilişkin üçer aylık raporlar hazırlar.

D*MADDE 20- DENETİM KURULU:

Üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilirler. Ancak tek liste ile seçime gidiliyorsa Divan Heyeti açık oylama yaptırabilir.
Denetçiler, kulübün gelir ve giderlerini yapılan harcamaları karar ve işlemlerin kulüp amacına yararlarına uygun olup olmadığını kontrol ederler. Bu maksatla kulübün hesap karar ve üye defterleriyle kasayı ve bütün evrakını diledikleri zaman kontrol edip inceleyebilirler. Kurul denetleme görevini Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Ancak bu kontrol ve yetkileri, işlemlere ve Yönetim Kurulu kararlarına karışma hakkını vermez. Denetçiler, görecekleri aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirerek düzeltilmesini isteyebilirler. Düzeltilmeyen aksaklıklarla, Tüzüğe veya Dernek yararlarına aykırı işlem ve davranışları, Genel Kurula raporlarıyla bildirmek mecburiyetindedirler.
Denetçiler, gördükleri aksaklıkların ve aykırı işlemlerin, istek ve önerilerine rağmen düzeltilmemesi durumunda bunların, Genel Kurulu ilgilendirilecek derecede önemli olduğuna kanaat getirirlerse, Olağan Genel Kurul toplantısını beklemeksizin, düzenleyecekleri gerekçeli raporları ile Yönetim Kuruluna başvurarak, Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağırılmasını isteyebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu en geç bir ay içindetoplantıya çağırmaya, toplantı için gerekli işlemleri yapıp tamamlamaya, denetçilerin düzenleyecekleri gündemi, Olağanüstü Genel Kurula getirmeye mecburdurlar. Bu fıkrada Yazılı konularda üç denetçi birleşmediği veya bir araya gelemedikleri takdirde, iki denetçi dahi aynı yollara başvurabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetçiler Dernekler Kanunu gereğince Sulh Hukuk Hakimine başvururlar.

D*MADDE 21 – DERNEĞİN FESHİ:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşü bilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurul fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin tasfiyesi halinde Genel kurul, derneği devredeceği kuruluşları seçer. Genel kurulda, devredilecek kuruluş belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tuzla Yelken Ve Su Sporları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.  

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

D*MADDE 22 – TEBLİGAT USUL VE ŞEKLİ:

Üyenin tebligata yarar adresi, giriş beyannamesinde gösterdiği adrestir. Bütün bildirimler bu adrese tüzüğün 12 maddesindeki usule göre yapılır. Adres değişikliği olduğu takdirde, üyenin yeni adresini yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Üyeye tebligat yapılamayan durumlarda bildirim, Dernek ilan tahtasına on gün süre ile asılır. Bu sürenin son günü, bildirim tarihi olarak kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir zabıtla tespit edilir. Yeni adres bildirilmediği sürece, sonraki tebliğler, ilan tahtasına asılmak suretiyle yapılır.

 

MADDE 23 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

D*MADDE 24 – DERNEK ÇALIŞANLARI:

Derneğe, ücretli olarak, geçici ya da devamlı çalışan alınması, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim Kurulu bütçe olanaklarını gözeterek, gerek spor dallarında, gerekse idare ve muhasebe dallarında ve diğer işlerde çalışacakları, özenle araştırıp işe alır.
Dernek çalışanlarının görev ve yetkileri ile görev ve sorumlulukları, kulüphizmetlerinden yararlanma imkânları Yönetim Kurulu kararı ile saptanır. Gerekirse bu konuda bir iç hizmet yönetmeliği de yapılabilir.


D*MADDE 25 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Yasa ve Tüzük hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirmek, derneğin tüm birimlerinin, gerek kendi alanlarında ve gerekse birbirleri ile olan ilişkilerinde, tam bir başarı ve uyumu sağlamak için Yönetim Kurulu, Dernek denetleme kurulunda görüşünü alarak yönetmelikler hazırlar ve yürürlüğe koyar. Yönetmelik hükümlerinin Yasa ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul kararlarına ters düştüğü ileri sürülürse, ilgilinin yazılı istemi ile bu konu, Yönetim Kurulunda görüşülür. Alınan kararlar tekrar itiraz eden üyenin isteği, Genel Kurulda ve dilekler maddesinde çözümlenir.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

D*MADDE 26 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi n ve akit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Gelir Kaynakları

MADDE 27 Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1.000-TL ve aylık olarak da 100-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, sportif ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer Gelirler.

8-Derneğe ait araç ve gereçlerin, amacına uygun faaliyetlerde kullandırılması, tekne bakım ve muhafazası ve diğer bağlantılı işlemler karşılığı alınan bağışlar.

9-Dernek, Lokal ve Tesislerden yararlanmak istenildiği takdirde Yararlanma Payı ile ödenecek tutarlar.

10-Lokal ve Tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen Katılma Payı tutarları.

11-Dernek taşınır ve taşınmaz mallarının satışları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

12- İktisadi işletmeler, lokal, ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

13-Yelkencilik eğitimi ve kursu gelirleri.

14-Sponsorlarla yapılan sözleşmeler gereği; sponsorlardan sağlanan her türlü nakdi ve gayri nakdi gelirleri, 

Hüküm Eksikliği

            Madde 39-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

           

 

 

                                                                              YÖNETİM KURULU

 

SERMET FINDK                                                                                   EMRE SUNAY

 

 

OSMAN TANJU KALAYCIOĞLU                                      BORA ÇAK

 

 

ERHAN ÖZBAL                                                                                     MUSTAFA SAKAR

 

 

OKAN HACIHAFIZOĞLU                                                  SERDAR ÜZGÜN                                                                            

 

ZEYNEP BOZDOGAN                                                                         MEHMET ZEKERİYA ÖZGÜL