fbpx

Üyelik

ASİL ÜYE OLMA KOŞULLARI:

  1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
    b)Adayın bir  üye tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna tanıtılması gereklidir.
    c) Yönetim Kurulu: Adayın fotoğraflı ve yazılı isteğini askıya koyar. Askı süresi 10 gündür. Bu süre içinde aday hakkında, Dernek üyelerinin bir görüş ya da itirazı olursa Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu bu bildirimin gizliliğine uyar.
    d) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, üye kabul kurulundan geçirerek, başvuru tarihinden otuz gün içinde ret veya kabul eder. Üye kabul edilen aday, kendisine bu konuda yapılacak bildirimden, en geç otuz gün içinde yükümlülüklerini, Yönetim Kurulunca belirlenecek şekilde getirmeye mecburdur. Yükümlülüklerini, süresi içinde yerine getirmeyen üye adayının işlemi Yönetim Kurulunca iptal olunur. Bu karar kesin olup aradan bir yıl geçmedikçe aynı kişinin üyelik için yeni bir isteği kabul edilemez. Yukarıda belirtilen yükümlüklerini yerine getiren üyeye resimli bir kimlik verilir.
    e) Üyeliğe kabul edilmeyen adaya, ret nedeni bildirilmez.

MADDE 6 : – ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 7 : – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernekler kanununa göre Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymadıkları için, haklarında çıkarma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Çıkarma kararı, verildiği tarihten itibaren geçerlidir.
Yönetim Kurulunca hakkında çıkarılma kararı verilen üyenin, ilk yapılacak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Ancak diğer üyelik haklarının hiç biri bu arada kullanamaz.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ÜYENİN DERNEĞE OLAN BORÇLARINI SONA ERDİRMEZ.

Faaliyetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?